ทุน Australia Awards เรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุน Australia Awards แต่เดิมรู้จักกันในชื่อ Australian Development Scholarships (ADS) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่เข้าร่วมโครงการ

 

ทุนการศึกษา:

ทุนไม่ระบุจำนวน

ทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ดังนี้

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

– ค่าครองชีพ (CLE)

– ประกันสุขภาพ

– ค่าโครงการเบื้องต้น

– ค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PCE)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในช่วงเริ่มต้นทุนการศึกษา

– เป็นพลเมืองของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (ตามรายชื่อในเว็บไซต์) และ ต้องยื่นคำร้อง รวมถึงอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกโครงการ

– ยังไม่ได้แต่งงาน หมั้นหมาย หรือมีพฤตินัยของบุคคลที่ถือครองหรือมีสิทธิที่จะถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ หรือถิ่นที่อยู่ถาวรได้ทุกเมื่อ ในระหว่างขั้นตอนการสมัครเลือก หรือระดมพล (หมายเหตุ: ชาวเกาะคุก , Niue และ Tokelau ที่มีสัญชาตินิวซีแลนด์มีสิทธิ์ แต่ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน (subclass 500) และไม่ได้เป็นบุคลากรทางทหารในปัจจุบัน

– ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือจะยื่นขอวีซ่าเพื่ออาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างถาวร

– ไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลียในระยะยาวได้ เว้นแต่จะพำนักอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาทั้งหมดที่ออสเตรเลีย

– มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดโดยพื้นที่โครงการ หรือรัฐบาลของประเทศที่เป็นพลเมืองของผู้ยื่นคำขอ (เช่น ต้องทำงานเป็นเวลาหลายปีในภาคที่เหมาะสม)

– สามารถตอบสนองความต้องการเข้ารับการศึกษาของสถาบันที่ได้รับรางวัลได้

– สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของกรมตรวจคนเข้าเมือง และการป้องกันชายแดนเพื่อถือวีซ่านักเรียน

– ผู้สมัครต้องแจ้งให้โครงการทราบว่ามีการเชื่อมต่อหรือความสัมพันธ์ใดๆ กับพนักงานที่ทำโครงการในพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง และโปร่งใส

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ทุนการศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร:

กำหนดเวลาสำหรับประเทศส่วนใหญ่คือ 30 เมษายน 2018 ยกเว้นบางประเทศ ต้องดูจากเว็บไซต์หลักเท่านั้น

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษา