ทุนปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ University of Aberdeen

University of Aberdeen เปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรืออาจจะมากกว่าขึ้นอยู่กับสาขาวิชา ซึ่งทุนการศึกษานี้มอบในส่วนค่าเล่าเรียน 1 ปี

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 ปี และเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ที่ University of Aberdeen ในหลักสูตร 4 ปีขึ้นไป (ไม่รวมแพทยศาสตร์) เข้าสมัครทุนได้

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ซึ่งไม่รวมสาขาแพทยศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติ

-ต้องสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในเดือนกันยายน 2561

-ผู้สมัครควรลงทะเบียนในระดับปริญญาตรี (ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์) และสำเร็จการศึกษาในเวลา 3 ปีที่มหาวิทยาลัย เพื่อรับทุนการศึกษาในปีที่สี่

-มีความเชี่ยวชาญในทักษะภาษาอังกฤษ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติด้านภาษา ที่นี่

วิธีการสมัคร:

คุณจะได้รับการพิจารณาและได้รับแจ้งจากทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีนานาชาติของ University of Aberdeen ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร ไม่จำเป็นต้องมีใบสมัครเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.abdn.ac.uk