ทุนปริญญาโทที่ University of Melbourne

Melbourne Human Rights Scholarships เป็นทุนที่สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยทางมหาวิทยาลัยจะให้เงินสนับสนุนแก่นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อด้านวิจัยในสาขาสิทธิมนุษยชน ในประเทศออสเตรเลีย

มูลค่าทุนการศึกษา:

  • ทุนสนับสนุน 2 ทุนต่อปี
  • ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย รวมไปถึงค่าดูแลสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งลาคลอด และค่าเลี้ยงดูบุตร
  • ทุนนี้ไม่ได้ยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทด้านการวิจัยในสาขาสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • ต้องมีคุณสมับติครบถ้วนตามที่กำหนด
  • ลงทะเบียนเรียนด้านวิจัยแบบเต็มเวลา เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
  • มีความตั้งใจที่จะทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน และมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  • ยังไม่เคยได้รับการรับรองงานวิจัยในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า
  • ยังไม่เคยรับทุน Human Rights Scholarship มาก่อน

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ทั้งการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและการขอรับทุนสนับสนุนภายในวันที่ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2017

ข้อมูลเพิ่มเติม