24 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษาที่มีสำหรับนักศึกษาต่างชาติในแต่ละทุนนั้น ก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ให้ทุนหรือมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดว่าทุนที่จะสนับสนุนนั้นจะมีอะไรบ้าง เพราะบางทุนก็ระบุชัดเจนเลยว่า สนับสนุนเพียงแค่ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าที่พักหรือค่าเดินทาง เท่านั้น

1.  Fulbright Foreign Student Program (USA)

ทุน Fulbright เป็นทุนที่มีเกียรติและมีชื่อเสียงมากที่สุดทุนหนึ่งของโลกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา โดยทุนครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ประกันชีวิตและอื่นๆ ตลอดปีการศึกษา

2.  British Chevening Scholarships (UK)

ทุน Chevening เป็นทุนจากรัฐบาลอังกฤษ ที่มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปี โดยสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน ที่พักอาศัย ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ

3.  Endeavour Postgraduate Awards (Australia)

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียทุนนี้ ให้เงินสนับสนุนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าครองชีพ ประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ

4.  Swiss Government Excellence Scholarships (Switzerland)

ทุน Swiss Government Excellence ทุนให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือปริญญาเอกด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลขอลสวิตเซอร์แลนด์ ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพและค่าที่พัก

5.  Swedish Scholarships for International Students (Sweden)

ทุนสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาทุนนี้ ให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลา โดยจะครอบคลุมค่าที่พัก การเดินทางและประกันชีวิต รวมทั้งจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

6.  VLIR-UOS Training and Masters Scholarships (Belgium)

ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเบลเยี่ยม ให้ทุนนักศึกษาในเอเชีย แอฟริกาและละตินอเมริกา ทุนนี้สนับสนุนค่าเล่าเรียน ที่พักอาศัย ค่าเดินทาง และใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

7.  New Zealand Development Scholarships (New Zealand)

ทุน New Zealand Development Scholarships หรือ NZDS เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศโซนเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกาและแคริบเบียน เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไปในนิวซีแลนด์ มอบทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พักและประกันภัย

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

8.  Gates Cambridge Scholarships (UK)

ทุน Gates Cambridge Scholarships เป็นทุนเต็มจำนวนที่สนุบสนุนนักศึกษาต่างชาติให้ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  นักศึกษาจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน เงินเบี้ยเลี้ยง ค่าตั๋วเครื่องบินและเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ

9.  Clarendon Scholarships at University of Oxford (UK)

ทุน Clarendon Scholarship Fund เป็นทุนระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ที่มอบทุนจำนวนกว่า 140 ทุนในทุกๆ ปี โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและค่าครองชีพ

10.  Westminster International Scholarships (UK)

ทุนนี้เป็นทุนจากมหาวิทยาลัย Westminster ให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนในสหราชอาณาจักร โดยเงินทุนทั้งหมดจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพและค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร

11.  University of Bradford Global Development Scholarships (UK)

ทุนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Bradford โดยแต่ละทุนจะได้รับเงินสนับสนุนมูลค่าประมาณ £25,000 (ประมาณ 1,000,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พักและค่าครองชีพ

12.  Adelaide Scholarships International (Australia)

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย University of Adelaide ที่สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อที่ประทเศออสเตรเลียในระดับปริญญาโทด้านวิจัย เงินทุนจะสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พักรายปีและประกันสุขภาพ

13.  University of Sydney International Research Scholarships (Australia)

ทุนนี้สนับสนุนในการเรียนต่อปริญญาโทด้านการวิจัยหรือปริญญาเอกที่ University of Sydney International Research Scholarship (USydIS) ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพตลอดสามปี

14.  University of Maastricht High Potential Scholarships (Netherlands)

ทุน University of Maastricht High Potential Scholarships เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาจากประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทุนที่จะได้รับได้แก่ ทุนค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าวีซ่าและประกันภัย

15.  TU Delft Excellence Scholarships (Netherlands)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ ที่ TU Delft โดยทุนทั้งหมดจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าครองชีพ

16.  Erik Bleumink Scholarships at University of Groningen (Netherlands)

ทุน Erik Bleumink Fund Scholarships เป็นทุนสนับสนุนในระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 หรือ 2 ปีที่มหาวิทยาลัย Groningen ทุนจะสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ค่าหนังสือเรียนและประกันสุขภาพ

17.  Amsterdam Excellence Scholarships (Netherlands)

ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนที่มหาวิทยาลัย Amsterdam โดยทุนเต็มจำนวนทุนนี้มีมูลค่า €25,000 (ประมาณ 1,000,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

18.  ETH Zurich Excellence Masters Scholarship Program (Switzerland)

ETH Zurich ให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท โดยให้เงินสนับสนุนครอบคลุมค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนรวมมูลค่ากว่า CHF 11,000 (ประมาณ 380,000 บาท) ต่อภาคเรียน

19.  Danish State Tuition Fee Waivers and Scholarships at Roskilde University (Denmark)

ทุนระดับปริญญาโทสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมาจากประเทศนอกเขต EU หรือ EEA โดยจะได้เงินสนับสนุนมูลค่าประมาณ DKK 7,800 (ประมาณ 410,000 บาท) ต่อเดือน

20.  International Leader of Tomorrow Award at University of British Columbia (Canada)

University of British Columbia หรือ UBC มอบทุนระดับปริญญาตรีให้นักศึกษาต่างชาติทั่วโลก ผู้ได้รับทุนจะได้เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

ทุนสนับสนุนจากองค์กร

21.  Joint Japan World Bank Scholarships

ทุน The Joint Japan World Bank Graduate Scholarship ครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน  ค่าหนังสือ ค่ารักษาพยาบาลและค่าครองชีพ

22.  ADB Japan Scholarship Program

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทุนสนับสนุนจะรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทาง

23.  Rotary Foundation Global Study Grants

สโมสรโรตารีสนับสนุนทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิจัยเป็นเวลา 1-4 ปีการศึกษา โดยมูลค่าทุนอยู่ที่ $30,000 (ประมาณ 995,000 บาท) ที่รวมค่าพาสปอร์ต วีซ่า ค่าวัคซีน ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

24.  OFID Scholarship Award

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อระดับปริญญาโท โดยมอบทุนมูลค่าสูงสุดกว่า $50,000 (ประมาณ 1,650,000 บาท)