การศึกษาในมหาวิทยาลัย ของออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย นอกจากจะเป็นประเทศที่สวยงามแล้ว ยัง เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก  เห็นได้จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษามากกว่า 100,000 คน จากทั่วโลก มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จะมีมหาวิทยาลัยของเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ได้พัฒนาศักยภาพ และหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานก ารศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จึงทำให้นักศึกษาต่างชาติบรรลุเป้าหมายทางด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งออสเตรเลียไม่มีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ความนิยมขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน นักเรียนควรจะเลือกมหาวิทยาลัยจากหลักสูตร จากตัววิชาที่เราต้องการจะไปศึกษามากกว่า เพราะมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย,ไทย และ ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย.

นักศึกษาต่างชาติยังมีโอกาสได้ทำงานพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนได้ถึงสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติสามารถมีรายได้ในระหว่างเรียนเพื่อเป็นการประหยัดค่าครองชีพตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จึงทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย ได้ทั้งความรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight (Go8)  ออสเตรเลีย

คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากของ ออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานของสมาชิกมหาวิทยาลัยในด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง โดยความพิเศษของสมาชิกในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ในด้านเงินทุน สนับสนุนการวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ออสเตรเลีย ประกอบด้วย

  1. Monash University
  2. University of Western Australia
  3. Australian National University หรือ ANU
  4. University of Sydney
  5. University of Melbourne
  6. University of New South Wales หรือ UNSW
  7. University of Queensland
  8. University of Adelaide

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.go8.edu.au

การศึกษาในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

ระดับปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3- 4 ปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า Combined Degree คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปริญญาตรีปกติ 3 ปี เป็น 4 ปีปริญญาโท (Master Degree) ใช้คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท ประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นระบบการเข้าชั้นเรียน (Coursework) ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี บางสาขาอาจเรียนแบบ Coursework โดยไม่ต้องมีการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสาขาอาจกำหนดให้มีการเขียนวิทยานิพนธ์บ้าง สำหรับปริญญาโทในระบบการทำวิจัย (Research) เป็นการเรียนโดยการทำวิจัยเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

ระดับปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลีย เน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย (Coursework) บ้าง ไม่มากนัก ระยะเวลาในการเรียน คือ 3-5 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง มีพื้นฐานการทำวิจัยในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี การตอบรับเป็นนักศึกษา จะขึ้นอยู่กับหัวข้อในการทำวิจัย (Research Proposal) เป็นหลักใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

 ถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์สามารถเรียนหลักสูตร Direct Entry ได้ ระยะเวลาในการเรียน ขึ้นอยู่กับคะแนนทีได้การเปิดภาคเรียนออสเตรเลียจะเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 

อัตราค่าเรียนในประเทศออสเตรเลียโดยประมาณ 

เรียนภาษาอังกฤษ (General English – Intensive English) – ประมาณ AUD$200 – $300 ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตร

ระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (Certificate I-IV, Diploma) – ประมาณ AUD $4,000 – $25,000 ขึ้นยู่กับสาขาวีชาชีพที่เรียน

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)- ประมาณ AUD $15,000 – $33,000 *

ระดับปริญญาโท (Master Degree) – ประมาณ AUD $20,000 – $37,000 *

ระดับปริญญาเอก (Ph.D.)-ประมาณ AUD $14,000 – $37,000 *

* หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมถึงหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูง เช่น แพทย์และสัตวแพทย์